Ilo cutatan biantara di handap! Sim kuring, kalayan asmana réngréngan pengurus OSIS, seja ngahaturkeun nuhun ka réngréngan panata calagara anu parantos tihothat, ti ngawitan ngararancang kagiatan dugi ka dina ngalaksanakeun acara dina dinten ieu. Kitu deui ka Bapa Kapala Sakola, Bapa Pangaping OSIS, ogé Bapa sareng Ibu Guru sanésna, sim kuring ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi panuyun sareng pangaping enggoning ngalaksanakeun ieu kagiatan. Tina cutatan biantara pamapag di luhur katitén yén nu biantara téh nya éta?

Ilo cutatan biantara di handap! Sim kuring, kalayan asmana réngréngan pengurus OSIS, seja ngahaturkeun nuhun ka réngréngan panata calagara anu parantos tihothat, ti ngawitan ngararancang kagiatan dugi ka dina ngalaksanakeun acara dina dinten ieu. Kitu deui ka Bapa Kapala Sakola, Bapa Pangaping OSIS, ogé Bapa sareng Ibu Guru sanésna, sim kuring ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi panuyun sareng pangaping enggoning ngalaksanakeun ieu kagiatan. Tina cutatan biantara pamapag di luhur katitén yén nu biantara téh nya éta?

  1. kapala saklola
  2. siswa salaku pengurus OSIS
  3. guru salaku pangaping OSIS
  4. siswa salaku panata calagara
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. siswa salaku pengurus OSIS.

Dilansir dari ensiklopedia, ilo cutatan biantara di handap! sim kuring, kalayan asmana réngréngan pengurus osis, seja ngahaturkeun nuhun ka réngréngan panata calagara anu parantos tihothat, ti ngawitan ngararancang kagiatan dugi ka dina ngalaksanakeun acara dina dinten ieu. kitu deui ka bapa kapala sakola, bapa pangaping osis, ogé bapa sareng ibu guru sanésna, sim kuring ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi panuyun sareng pangaping enggoning ngalaksanakeun ieu kagiatan. tina cutatan biantara pamapag di luhur katitén yén nu biantara téh nya éta siswa salaku pengurus osis.

Tinggalkan komentar